Manacor
PLE DE L’AJUNTAMENT
dilluns dia 11 de desembre 2017, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament
manacor.org 07/12/2017 - 16:37:00

Ple ordinari 18/2017 d'11 de desembre del 2017

SESSIÓ ORDINÀRIA 18/2017 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Es convoca, per indicació de la batlia, la sessió ordinària núm. 18/2017 del Ple de l’Ajuntament de Manacor que es farà el proper dilluns dia 11 de desembre 2017, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

I. PART RESOLUTÒRIA

Batlia

1. Aprovació acta sessió ordinària 17/2017 de 13 de novembre de 2017..

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

Àrea de Batlia, Educació i Desenvolupament Local

2. Proposta de la batlia d’aprovació de les rectificacions, recomanacions i propostes/al·legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament del Consell d’Infants de Manacor.

Àrea d’Economia i Recursos Humans

3. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.

4. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació definitiva de la supressió de la taxa i establiment de preu públic per a la prestació del servei de l’escola municipal de música i dansa i conservatori municipal de música i modificació de preu públic del servei de suport a domicili.

5. Proposta de la delegada d’Economia de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores d’impostos, taxes i preus públics.

6. Proposta de la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits. Pressupost Propi.

7. Proposta de la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits. Pressupost de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.

8. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació del límit màxim de despesa no financera.

9. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i plantilla, exercici 2018.

10. Proposta de la delegada d’Economia i RRHH d’aprovació de la rectificació numèrica del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2017.

MOCIONS

11. Moció del Grup Municipal Socialista presentada el 30 de novembre de 2017, per a l’impuls al sector de la fusta i el moble de Manacor.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

12. Donant compte de l’informe de la Tresoreria Municipal respecte al compliment del termini de pagament d’obligacions previstes a la Llei 3/2004.

13. Retre compte de les resolucions inscrites al mes de novembre de 2017.

14. Precs i preguntes.

La secretària general acctal

Isabel M. Fuster Fuster

Manacor, desembre de 2017    


Reciente
Visto
Comentado