El es reflexa en els següents punts
La Lliga Regionalista defensa la necessitat de què PP i PSOE arribin a un acord als sectors estratègics per les Balears
Eixos bàsics i fonamentals per sortir de l’actual crisi, gestionar la post-crisi i aconseguir el gran repte de la Lliga: que les Illes Balears tornin a esser productives
Lliga Regionalista de les Illes Balears 11/05/2011 - 11:00:30
El nostre compromís es reflexa en els següents punts:

Administració:

1.- Eliminació de totes les duplicitats entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, aplicant amb aquesta finalitat l'actual Estatut -amb totes les seves conseqüències- en un termini màxim de dos anys (2011-2013).

2.- Reduir l'actual estructura de l'administració autonòmica en una quarta part. Iniciar un procés de reducció d'empleats públics autonòmics mitjançant jubilacions i cobrint només una part de les vacants.

3.- Creació d'un ens que aglutini totes les ajudes per a innovació; un ens participat per professionals del món de la innovació i la recerca i també per professionals de l'administració autonòmica.

4.- Realitzar auditories de gestió i d'eficiència a tots els departaments del Govern de les Illes Balears i empreses públiques.

5.- Les empreses públiques tindran una fiscalització prèvia a la despesa i inversió.

6.- Reduir en una tercera part l'actual nombre d'alts càrrecs autonòmics i fer un catàleg de llocs claus que a partir d'ara hauran de ser ocupats sempre per alts funcionaris, especialment en llocs de feina de naturalesa jurídica i econòmica.

7.- Reforçar la competitivitat de les empreses de les Illes, potenciant la inversió en R+D+I i recolzant la creació de nous productes basats en la preeminència de les noves tecnologies i  amb un alt valor afegit.

8.- Dissenyar un Pla de Finançament Local, per tal de garantir la viabilitat financera dels ajuntaments, vertaders eixos vertebradors de la cohesió social.

9.- Modificar la Llei de Coordinació de les Policies Locals (Llei 6/005) i el seu Decret de desenvolupament (67/2007) amb l'objectiu de donar estabilitat a aquest col·lectiu.

10.-Pel que fa a la Policia local, apostam per racionalitzar            recursos i personal. També es facilitarà de mancomunar els serveis de policia per a aquells municipis que no comptin amb recursos suficients.

Economia

1.- Reestructurar el sector públic, incloent la disminució d'estructures administratives i redimensionament de les plantilles (incorporant la mobilitat funcional i geogràfica). Creació d'un borsí d'empleats públics, per facilitar al màxim l'aprofitament laboral.

2.- Complir la legislació vigent (Llei de Morositat) en matèria de pagaments a tercers en operacions comercials, assumint que la morositat de l'Administració és un dels principals problemes pel nostre teixit  empresarial.

3.- Impulsar un compendi de normativa legal vigent per facilitar una millor  comprensió  del ciutadà, afavorint el seu coneixement i compliment.

4.- Proposar un gran acord entre formacions polítiques per avançar cap a un  correcte finançament de la nostra comunitat autònoma, incloent el reconeixement, per part del Govern central, dels dèficits històrics que arrosegam en aquesta matèria.

5.-  Negociar un nou Règim Especial Balear que sigui creïble i solidari.

6.- Potenciar les dotacions de capital físic (infraestructures), humà (formació) i tecnològic (I+D+I), estimulant l'esperit emprenedor.

Treball i empresa:

1.- Aplicar incentius fiscals per a les empreses familiars, vertaders eixos del teixit empresarial illenc. A la vegada, les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears tindran prioritat en l’adjudicació d’obres i serveis públics.

2.- Donar suport a les indústries agroalimentàries illenques, com a eina transversal de promoció de l'activitat agrària.

3.- Elaborar un pla de suport als autònoms i als joves emprenedors. Fomentar l'autoocupació.

4.- Reduir les gestions burocràtiques, agilitant els tràmits i els pagaments de les ajudes o subvencions concedides a totes les empreses, persones físiques o associacions.

5.- Crear la figura de l'agent d'ocupació i desenvolupament local com a dinamitzador d'un sector o barri i propiciador de sinèrgies en el mercat laboral.

6.- Potenciar les polítiques de foment de l'ocupació (tallers, corporacions locals i similars, pràctiques, empreses becades, etc), especialment aquells programes que incloguin treball-formació que possibiliti l'aproximació al mercat real de treball i faciliti la inserció laboral de diferents col·lectius (joves, majors de 45 anys, col·lectius vulnerables..)

Comerç i indústria:

1.- Impulsar plans d'acció que ajudin a consolidar la xarxa comercial urbana i al manteniment del model mediterrani de ciutat.

2.- Promocionar i donar suport a les iniciatives comercials i industrials innovadores que mantenen les tradicions i els productes autòctons. Crear consorcis d'exportació per abaratir costos a empreses que per si mateixes no tindrien l'oportunitat de posicionar-se en mercats internacionals.

Model audiovisual:

1.- Mantenir un únic canal de televisió pública autonòmica (IB3), que permeti avançar en la cohesió social i en la defensa de la nostra identitat i cultura. Defensar l'estabilitat laboral de la seva plantilla de treballadors i reduir el nombre dels alts càrrecs de la televisió pública.

2.- Convertir l'actual Televisió de Mallorca en un segon canal d'IB3 via satèl·lit, que esdevingui una porta oberta al món durant tot l'any, per tal de projectar la realitat illenca.

3.- Foment de les Illes Balears com a plató per a produccions cinematogràfiques, amb el que això suposa d'inversió econòmica i de promoció turística de la comunitat. L'administració ha d'ajudar a les productores que vulguin rodar a la nostra comunitat.
Reciente
Visto
Comentado