También informaremos en este mismo espacio del orden del día del Pleno
El Ayuntamiento de Manacor hace el pleno en Calas de Mallorca el lunes 14 a las 19:00h será presencial y podrá verse por YouTube en casa
El Equipo de Gobierno hizo un primer pleno en Porto Cristo y ahora lo lleva a otro núcleo urbano de la localidad, Calas. De seguir así descentralizando veremos Plenos en S'Illot, Son Macià, Cala Mendia, porque no.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 11/09/2020 - 08:49:58
El Ayuntamiento de Manacor celebrará el lunes su Pleno Ordinario de Septiembre. Hay varias novedades a resaltar. Se hace en Calas de Mallorca. Será presencial y también se podrá seguir en directo desde casa.

El Ayuntamiento de Manacor celebrará el lunes su Pleno Ordinario de Septiembre. Hay varias novedades a resaltar. Se hace en Calas de Mallorca. Será presencial y también se podrá seguir en directo desde casa o desde donde se quiera por Internet en YouTube.

El Equipo de Gobierno hizo un primer pleno en Porto Cristo y ahora lo lleva a otro núcleo urbano de la localidad, Calas. De seguir así descentralizando veremos Plenos en S'Illot, Son Macià, Cala Mendia, porque no.

Hemos recibido las preguntas del PI de Cati Riera, Bel Febrer, Jaume Mut, etc, y están publicadas desde ayer en esta web. Estamos a la espera de las del PP y de AIPC-SyS, cuando lleguen las ponemos.

Hemos recibido las preguntas del PI de Cati Riera, Bel Febrer, Jaume Mut, etc, y están publicadas desde ayer en esta web. Estamos a la espera de las del PP y de AIPC-SyS, cuando lleguen las ponemos.

También informaremos en este mismo espacio del orden del día del Pleno, todo indica que no lo mandan en poco tiempo. Pero las novedades nos han superado y no hemos querido esperar para decírselo al respectivo. Somos incorregibles.

PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1. Aprovació acta sessió PLE2020/8 Ordinària de 13/07/2020. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTE. 

Àrea de Batlia i Interior. 2. PRP2020/176. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del règim aplicable als vehicles abandonats a la via pública del municipi de Manacor.

3. PRP2020/177. Proposta per declaració d'impossibilitat d'execució temporal de la concessió de la gestió del servei de piscina municipal adjudicat a la mercantil Esquitxos de Blavor SL a conseqüència de la COVID-19

4. PRP2020/178. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora sobre l’ús de les vies ubicades dins una zona de prioritat residencial

5. PRP2020/188   Proposta de batlia de modificació de membre integrant del Ple de l'Escola Municipal de Mallorca (Bloc D)

Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció. 6. PRP2020/159.  Proposta convalidació del decret d’aprovació de l’expedient modificació pressupostària SC 07/20. 7. PRP2020/168. Proposta de modificació acord carrera professional del personal de l’Ajuntament.

8.  PRP2020/169. Proposta de modificació plantilla 2020. 9. PRP2020/172   Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit. Rel. núm. 228/2020 pressupost propi. 10. PRP2020/174.  Proposta aprovació expedient modificació pressupostària mitjançant transferència de crèdit TC 08/20

11. PRP2020/175.  Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits,  Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, relació núm. 69

MOCIONS. 12. PRP2020/170   Moció del Grup Municipal MÉS-Esquerra contra l'acord entre l'Estat i la FEMP. 13. PRP2020/171   Moció del Grup Municipal El PI Manacor per assolir  l'alliberament dels romanents de Tresoreria dels ajuntaments i rebutjar l'acord entre la FEMP i el Govern Central

14. PRP2020/187   Moció Grup Partit Popular envers l'adopció de mesures extraordinàries per al curs escolar 2020-2021

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 15. PRP2020/150.   Proposta de donar compte de l'informe trimestral de morositat  2T-2020. 16. Retre compte de les resolucions inscrites en els mesos de juliol i d’agost de 2020. 17.  Precs i preguntes. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado